Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
24.03.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Rok 2006 w menu przedmiotowym
11.09.2014
Przywrócenie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
10.09.2014
Ukrycie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) w menu przedmiotowym
09.09.2014
Dodanie podkatalogu Agnieszka Kowalik-Stania - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach (od 1.09.2014) do katalogu Zespoły Szkół w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Sprawozdania finansowe w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Rok 2014 do katalogu Plany do budżetu w menu podmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Dodanie katalogu Wybory samorządowe 2014 rok do menu przedmiotowego
27.08.2014
Zmiana nazwy katalogu Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 14.000 euro w menu podmiotowym (nowa nazwa Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30.000 euro)

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 17.06.2014 do 23.06.2014
 
23.06.2014
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na "Przebudowa ul. Orlej w Wiśle Małej" "
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na "Przebudowa ul. Musioła w Pszczynie"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ustalenia stwek zaliczek na energię elektryczną w pomieszczeniach wspólnych budynków wchodzących w skład zasobu gminy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ustalenia stwek zaliczek na energię elektryczną w pomieszczeniach wspólnych budynków wchodzących w skład zasobu gminy
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ustalenia stawek zaliczek na energię elektryczną w pomieszczenich wspólnych budynków wchodzących w skład zasobu gminy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Barbara Sopot-Zembok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Celina Biel
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Celina Biel
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Celina Biel
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Celina Biel
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Artur KRAWCZYK - powołany na stanowisko Skarbnika Gminy z dniem 1.04.2012 roku.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
20.06.2014
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu jednostki organizacyjnej Gminy Pszczyna działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie doraźnej kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVI/522/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice i Studzienice
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/382/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/381/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Pszczyna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na obszarze Gminy Pszczyna dwóch okręgów wyborczych dla wyborów do Rady Powiatu Pszczyńskiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych (Wisła Mała)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych (chodnik Rudołtowice)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych (chodnik - Batalionów Chłopskich)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych (chodnik Czarków)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych (chodnik - Batalionów Chłopskich)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Pszczyna instrumentem płatniczym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia terenów do postoju pojazdów samochodowych, ustalenia wysokości opłat za postój i sposobu ich poboru oraz wprowadzenia opłat abonamentowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu jednostki o budżetowej MORiS Pszczyna
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Korekta do pkt. X oświadczenia majątkowego za rok 2013
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Korekt do pkt. X oświadczenia majątkowego za rok 2013
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Korekt do pkt. X oświadczenia majątkowego za rok 2013
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Pszczyna oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczyna za rok 2013
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pszczyny absolutorium za rok 2013
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie ustalenia w Pszczynie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (...)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 26 czerwca 2014 r. o godz. 13.00
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
18.06.2014
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na "Budowa sieci napowietrzno-kablowej niskiego napięcia zasilania oświetlenia ulicznego ul. Robotnicznej w Studzionce-etapII""
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na "Budowa sieci napowietrzno-kablowej niskiego napięcia zasilania oświetlenia ulicznego ul. Robotnicznej w Studzionce-Etap II"
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Korekta do pkt. VII oświadczenia majątkowego za 2012 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Korekta do pkt. VII oświadczenia majątkowego za 2012 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na "Budowa sieci napowietrzno-kablowej niskiego napięcia zasilania oświetlenia ulicznego ul. Robotnicznej w Studzionce-Etap II"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
17.06.2014
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu jednostki o nazwie AZK
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu rozgraniczenia działki oraz wznowienia granic
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogloszenie przetargu niegraniczonego na:"Przebudowa ul. Chochółki w Pszczynie na odcinku od posesji nr 25a do wysokości zjazdu do stawu GPW, długości 196mb"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Pytanie i odpowiedź"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Celina Biel
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za postój i wysokości opłat abonamentowych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za postój i wysokości opłat abonamentowych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Formularz konsultacji"
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ...       »
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia